- Hirdetés -

Így változik az adózás

|

- Hirdetés -

2018. július 25-én kihirdették a nyári adócsomagot. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról elfogadott legfontosabb módosításokat foglalták össze a PwC adószakértői.

A már meglévő részesedés mellé újonnan szerzett részesedés (részesedés arányának növekedése) is bejelenthető lesz, akkor is, ha a korábbi (meglévő) részesedés nem lett bejelentve. Ezen felül társasági jogi átalakulás, egyesülés, szétválás esetén, ha az átalakulás során a korábbi tulajdonos szerez részesedést a jogutód társaságban; illetve, ha a jogutód társaság szerez részesedést az átalakulás során, nem szükséges új bejelentést tenni, ha az érintett részesedést korábban már bejelentették. Az ilyen részesedés továbbra is bejelentett részesedésnek fog minősülni, amennyiben teljesülnek a vonatkozó feltételek. Nem változik azonban, hogy egy már bejelentett részesedésen felül ugyanazon társaságban történő új részesedés megszerzése esetén további bejelentést kell tenni annak érdekében, hogy a többlet-részesedés is bejelentett részesedésnek minősüljön. A módosítás értelmében azonban a határozatlan futamidejű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyek nem minősülnek majd bejelentett részesedésnek.

A módosítás a Módtv. kihirdetését követő 31. napon lép hatályba, azonban az átmeneti rendelkezések alapján a 2017. december 31-ét követően megszerzett többlet-részesedés is bejelenthető a Módtv. hatálybalépését követő 75 napon belül.

Felújításra is igénybe vehető az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye

Az energiahatékonysági beruházás fogalmát a beruházás mellett kiterjesztették a felújításra is, amely jelentősen bővíti az adókedvezmény alkalmazásának lehetőségét. A módosítás értelmében többek között a már meglévő eszközök állapotának, teljesítőképességének jelentős javítására, illetve a korszerűsítésre fordított kiadások is adókedvezményre jogosíthatnak.

Az igénybe vehető adókedvezmény összege legfeljebb 15 millió eurónak megfelelő forintösszeg, a támogatási intenzitás pedig Közép-Magyarország régió 176/2017. (VII. 4.) kormányrendelet szerint – fejlesztési adókedvezménnyel – nem támogatható településein 30 százalék, Közép-Magyarország régió támogatható településein 35 százalék, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl vagy Nyugat-Dunántúl régióban pedig 45 százalék az elszámolható költségekre vetítve.

A módosított szabályok szerinti adókedvezményt a Módtv. kihirdetését követő napot követően megkezdett beruházásokra, felújításokra lehet igénybe venni.

Könnyítés az adóról való rendelkezés kapcsán

Az adóról való rendelkező nyilatkozat (sport-, film- és előadó-művészeti szervezetek támogatása céljából) megtételekor a nyilatkozat érvényességének nem feltétele, hogy a benyújtás időpontjában az adózónak ne legyen százezer forintot meghaladó köztartozása. A százezer forintot meg nem haladó köztartozás továbbra is feltétele azonban a támogatási igazolás kiállításának, illetve a NAV által történő továbbutalásnak. A módosítás várhatóan gördülékenyebbé teszi majd az adófelajánlás folyamatát.

Kedvezőbb szabályok az adókedvezmények kapcsán

A jövőben megszűnik az adókedvezmények önellenőrzéssel való érvényesíthetőségére vonatkozó tilalom, azaz egy adókedvezmény önellenőrzés útján is igénybe vehető, amennyiben a tárgyévi adóbevallás benyújtásáig az adózó nem érvényesítette azt. A módosítás a Módtv. kihirdetését követő naptól alkalmazható.

Egyéb társasági adót érintő módosítások

Pontosították a következőket: a bejelentett részesedés esetében a részesedésnek társasági jogi átalakulás, egyesülés, szétválás miatti kivezetése nem minősül az egy éves minimum tartási idő megszakításának.

A 2019. január 1-jén, vagy azt követően megkezdett adóévtől a tárgyévben képezhető – és így adóalap-csökkentésként érvényesíthető – fejlesztési tartalék legmagasabb összege a korábbi 500 millió forintról 10 milliárd forintra emelkedik, de továbbra is legfeljebb az adózás előtti eredmény 50 százalékának összegéig képezhető fejlesztési tartalék.

A korai fázisú vállalkozásokban való részesedés-szerzéshez kapcsolódó adóalap-kedvezmény vonatkozásában 2019. január 1-jét követően a korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés részbeni kivezetése (az átalakulás, egyesülés, szétválás, kedvezményezett eszközátruházás, illetve kedvezményezett részesedéscsere miatti kivezetést kivéve), illetve annak értékvesztése esetén az adóalap-kedvezményt a részesedés-kivezetés, illetve értékvesztés értékével arányosan csökkentett mértékben lehet majd igénybe venni, adóévenként és korai fázisú vállalkozásonként legfeljebb 20 millió forint értékben. A részesedés kivezetése, illetve értékvesztés elszámolása esetén az ugyanazon részesedés megszerzése kapcsán korábban igénybe vett adóalap-csökkentés összegének kétszeresével növelendő a társaságiadó-alap a kivezetés, értékvesztés adóévében.

A belföldi illetőségű adózótól közvetlenül igénybe vett saját tevékenységi körben végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költségét a megrendelő és a szolgáltatás nyújtója a felek írásbeli nyilatkozata alapján megosztottan érvényesítheti társaságiadó-alap csökkentő tételként. A megosztott adóalap-csökkentés feltétele, hogy az adóbevallás benyújtásáig a felek írásbeli nyilatkozatban rögzítsék a kutatás-fejlesztési szolgáltatási minőséget, az adóalap-csökkentésként igénybe vehető költség összegét, illetve annak a megrendelő és szolgáltató közötti megoszlását. A nyilatkozat valódiságtartalmáért a felek egyetemlegesen felelnek. A módosítás a Módtv. kihirdetését követő napon lép hatályba és első alkalommal a 2018. adóévre alkalmazható, amennyiben az érintett felek még nem adtak be adóbevallást erre az évre.

Új fogalomként bevezették a munkahelyi óvodát, mint az az intézmény, amely legalább 80 százalékban az adózó által foglalkoztatottak gyermekeinek óvodai nevelését biztosítja. 2019. január 1-jétől a munkahelyi bölcsőde mellett a munkahelyi óvoda üzemeltetésével összefüggő költségek is elismert költségnek minősülnek majd társasági adó szempontból.

Kiegészült a telephely fogalma aszerint, hogy nem keletkeztet Magyarország területén telephelyet az az EGT államban alapított, ingatlan és természeti erőforrás hasznosítási tevékenységet végző ingatlanbefektetési alap és a nyugdíjalap sem, amelyek ugyan alanyai az alapításuk szerinti állam társasági adónak megfelelő nyereségadójának, de adókötelezettség nem terheli őket.

Az ingyenes juttatások társasági adó szempontból a módosítást követően akkor is elismert ráfordításnak minősülhetnek, ha a juttatásban részesülő szervezet arról nyilatkozik, hogy a juttatást, támogatást nem a vállalkozási tevékenységéhez kapta, vagy a vállalkozási tevékenysége után adófizetési kötelezettsége nincs. A korábbi szabály szerint csak akkor minősülhetett az ingyenes juttatás elismert ráfordításnak, ha a kedvezményezett belföldi szervezet nyilatkozata alapján vállalkozási tevékenységet nem végzett, vagy a juttatás kedvezményezettje külföldi szervezet volt. Ez a módosítás főképpen a nonprofit szervezeteknek adott juttatások társasági adó szempontból való levonhatóságát teremtheti meg. A módosítás a Módtv. kihirdetését követő naptól alkalmazható.

Az EU átalakulási irányelvének való megfelelés céljából a Módtv. hatályba lépését követően a kedvezményezett átalakulás, vagy részesedéscsere során megszerzett részesedés kivezetése, vagy bekerülési értékének csökkentése nem keletkeztet majd társaságiadó-alap növelő tételt, amennyiben a szóban forgó részesedés a kedvezményezett átalakulás, vagy részesedéscsere időpontjában bejelentett részesedésnek minősült.

IFRS-ekhez kapcsolódó módosítások

Az IFRS 9 lehetőséget biztosít arra, hogy a beszámolóját az IFRS-ek szerint készítő adóalanyok választásuk alapján egyes befektetéseik valós értékének változását az egyéb átfogó jövedelemben mutassák ki. Ez esetben azonban előfordulhat, hogy a tartási időszak alatt elért nyereség vagy veszteség a kivezetés időpontjában sem jelenik meg az eredménykimutatásban, és így az adóalapban sem. A Módtv. adóalap-módosító tételek bevezetésével korrigálja ezt az eltérést, amely módosítások a bejelentett részesedés vonatkozásában nem alkalmazhatóak. A módosítás a 2018. adóévre az adózó választása szerint alkalmazható.

Az IFRS-ekre történő áttéréskor az adózó az IFRS-eknek megfelelően állapítja meg eszközei értékét, amely eltérhet a magyar számvitel szerinti értékektől, így az is előfordulhat, hogy az IFRS-ek szerint az eszköz könyv szerinti értéke már nulla, de a számított nyilvántartási értéke még értékkel szerepel, így az adózási értékcsökkenést nem lehetett érvényesíteni. A módosítás szerint az adózó választása alapján három adóév alatt egyenlő részletekben csökkentheti adózás előtti eredményét az eszköz számított nyilvántartási értékének fennmaradó összegével. Ezáltal a számított nyilvántartási érték nem az eszköz kivezetésekor, hanem a három adóév alatt érvényesül az adóalapban. Ha a három adóév alatt a társaság kivezeti az eszközt, akkor a kivezetés adóévében a kivezetésre vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni. A módosítás a 2018. adóévre is alkalmazható.

2019. január 1-jétől az összetett eszközök társaságiadó-törvény szerinti értékcsökkenési leírását komponensenként külön-külön kell meghatározni az IFRS-eket alkalmazó társaságoknál, amelynek feltétele, hogy a komponensek a főbb gazdasági jellemzőik alapján egymástól eltérőek és a komponensek az adózási értékcsökkenési kulcsokba besorolhatóak legyenek, továbbá, hogy a komponensek bekerülési értékét, hasznos élettartamát, maradványértékét, leírási módszerét külön-külön meghatározza a társaság. A módosítás a 2018. adóévre is alkalmazható.

Az idei évben már nem kell az IFRS-re áttérőknek a társasági adó feltöltésig, azaz december 20-ig adatszolgáltatást teljesíteni a NAV felé a várható áttérés során keletkező különbözet összegéről.

- Hirdetés -

A KATEGÓRIA TOVÁBBI CIKKEI

Így spórolnak a magyarok

Min tudunk még spórolni? Szinte mindenkit érint hazánkban a kérdés, hiszen az inflációnak „köszönhetően” ma már a legalapvetőbb termékek ára is jóval magasabb, sokak számára szinte megfizethetetlen. Ez a helyzet tudatosabbá teszi az embereket,...

Izgalmas darts-verseny indul a Sport TV-n

A következő 17 hétre megvan a kötelező csütörtöki program a darts szerelmesei számára, hiszen Belfastban elindul a Darts Premier League, amelyben nyolc versenyző küzd egymással február 2-től a május 25-i londoni döntőig.A Darts Premier...

Csomagolóanyagokkal zöldít a PICK

Újabb 14 százalékkal csökkenti a csomagoláshoz felhasznált műanyag mennyiségét a PICK Szeged Zrt., 2023 január végétől ugyanis a szeletelt PICK szalámik után már a HERZ sonkák is kisebb tálcaméretben és megújult csomagolásban kerülnek a...

Fűtési támogatást ad az E.ON

Az E.ON Hungária Csoport a folyamatos szakmai együttműködés mellett pénzügyi segítséget nyújt a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak az ország 27 településén élő családok téli fűtési szükségleteinek fedezésére. A megélhetési költségek jelentős növekedésével sok családnak jelent...

Mélypontról indítja az évet az ingatlan- és hitelpiac

A Duna House Cégcsoport közreadja havi Tranzakciószám Becslését (DH-TB) és jelzáloghitel előrejelzését, amely szerint 2023 januárjában, országosan 5 853 lakóingatlan cserélt tulajdonost, valamint 37 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel realizálódott.A Duna House becslése...

Új csúcsmobilokat mutatott be a Samsung

A Samsung bemutatja a Galaxy S23, Galaxy S23+ és Galaxy S23 Ultra készülékeit. Az új Galaxy eszközök kamerái a korábbinál is nagyobb szabadságot biztosítanak a felhasználóknak. A Nightography, éjszakai felvételek funkció által készített videók...

Ismét a Morpho-t választotta a Magyar Suzuki

Meghívásos tenderen választotta ki kommunikációs ügynökségét a Magyar Suzuki, amelynek eredményeként a következő két évben is a Morpho támogatja az esztergomi gyártócég vállalati kommunikációját. Az autógyártó és a Morpho Kommunikációs Ügynökség együttműködése 2017 tavaszán kezdődött,...

Idén 140 millióval nőhet a streaming-tábor

Bár a 2020-as rekordtól jócskán elmarad az idei növekedés, 2023-ban is bővül majd a streamingszolgáltatásokra előfizetők száma az Omdia előrejelzése szerint. A fejlődés még a már telített piacnak számító országokban sem marad el, az...

Az utazási piacra is hatással lehet a home office

A magyarok 38 százaléka dolgozik kizárólag vagy részben otthonról, és ez az arány némiképp tovább emelkedik a közeljövőben a Kiwi.com friss reprezentatív kutatása alapján. A Z generáció tagjai dolgoznak a legrugalmasabban, és ők azok...

Zöld mintaprojektet indít a Toyota

Thaiföld legnagyobb vállalata, és egyben a világ egyik vezető mezőgazdasági feldolgozója és élelmiszergyártója, a mindemellett 12 ezer 7-Eleven áruházat is üzemeltető Charoen Pokphand Group (CP) és a Toyota mintaprojektet indít az országban a karbonsemleges...
- Hirdetés -
- Hirdetés -

Legolvasottabb

Távozik Szabó Zoltán az RTL-től

Több, mint 2 év után, 2023. február 2-val, közös megegyezéssel távozik az RTL marketing és kommunikációs igazgatója, Szabó Zoltán. Szabó Zoltán 2020. december 1. óta töltötte be a pozíciót, a szakember ezen időszak alatt...

Így spórolnak a magyarok

Min tudunk még spórolni? Szinte mindenkit érint hazánkban a kérdés, hiszen az inflációnak „köszönhetően” ma már a legalapvetőbb termékek ára is jóval magasabb, sokak számára szinte megfizethetetlen. Ez a helyzet tudatosabbá teszi az embereket,...

Izgalmas darts-verseny indul a Sport TV-n

A következő 17 hétre megvan a kötelező csütörtöki program a darts szerelmesei számára, hiszen Belfastban elindul a Darts Premier League, amelyben nyolc versenyző küzd egymással február 2-től a május 25-i londoni döntőig.A Darts Premier...

Csomagolóanyagokkal zöldít a PICK

Újabb 14 százalékkal csökkenti a csomagoláshoz felhasznált műanyag mennyiségét a PICK Szeged Zrt., 2023 január végétől ugyanis a szeletelt PICK szalámik után már a HERZ sonkák is kisebb tálcaméretben és megújult csomagolásban kerülnek a...

Fűtési támogatást ad az E.ON

Az E.ON Hungária Csoport a folyamatos szakmai együttműködés mellett pénzügyi segítséget nyújt a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak az ország 27 településén élő családok téli fűtési szükségleteinek fedezésére. A megélhetési költségek jelentős növekedésével sok családnak jelent...

Podcast

A játék egy válságálló műfaj

Mi a jellemző a magyar emberre játékvásárlás szempontjából és hogyan tudja fenntarthatóságra nevelni vásárlóit egy játékforgalmazó? Erről is szó esett a Business Lounge podcast december 20-i, itt meghallgatható epizódjában, ahol ezúttal Gyaraki Dávid, a...

Az elégedett partner viszi a jó szolgáltató hírét

Varga Balázs huszonötévnyi koncertszervezés után hozta létre a Tixát, vele beszélgettek a Business Lounge műsorvezetői a jegyértékesítő piac telítettségéről, a kultúrafogyasztói szokások változásáról, és arról is, hogy szükség van-e egy újabb Pesti Estre? A...

A trendet alakítani kell, nem pedig követni

Online kontra offline vásárlás, felhalmozás, vásárlói edukáció – többek között erről is faggatták a műsorvezetők Kanyó Rolandot, a dm kft. marketing és PR menedzserét és Fazekas Bálintot, az Euronics kereskedelmi ügyvezetőjét a radiocafé Business...

Don't Miss

„Izgalmas 2023 elé nézünk” – interjú Németh Károllyal

Ahogy az interjúból is kitűnik majd, amilyen érdekesnek találta Németh Károly a feltett kérdéseket, olyan érdekes válaszokat is adott rájuk. A SPAR Magyarország Signature CEO díjban részesült marketingvezetőjét harmadmagával faggattuk ki a marketing jelenlegi...

Óvatos tervezés

Az ember és a gép újjászervezett együttműködése új üzletágakat nyithat meg és segíthet a munkaerőhiány kezelésében – jelezte a technológia kínálta lehetőségek kapcsán Rakoncza Zsolt. A Dell Technologies Magyarország vezérigazgatója beszélt arról is, hogy...

A megújulás kötelező

Palkó András, a Coca-Cola HBC Magyarország marketingigazgatója is egyike annak a 14 üzleti döntéshozónak, akik idén Signature CEO díjban részesültek. Amennyire derűsen vette át a díjat, annyira lelkesen válaszolt kérdéseinkre Jakus Melindával, a Signature...

60 százalékkal nőtt a digitális lottózás aránya – interjú Bánhegyi Zsófiával

Hogyan élte meg a pandémiát a Szerencsejáték Zrt.? Milyennek látják a marketingszakmán belül megváltozni látszó helyzetet? Milyen új, innovatív megoldásokat terveznek jövőre, amikor megjelennek az első külföldi versenytársak a táv-szerencsejátékpiacon? Többek között ezekre a...

Reklámszakemberként időben felkészültél a 2023-as év kihívásaira?

Összeszedtünk néhány tippet a digitális reklámköltések esetében mire érdemes figyelni a piaci szereplőknek, amennyiben sikeres évet szeretnének tudni maguk mögött. Egy olyan évben, amikor az elmúlt időszak legmagasabb inflációjával és a megélhetési költségek drasztikus emelkedésével...
- Hirdetés -

SzuperZöld

Csomagolóanyagokkal zöldít a PICK

Újabb 14 százalékkal csökkenti a csomagoláshoz felhasznált műanyag mennyiségét a PICK Szeged Zrt., 2023 január végétől ugyanis a szeletelt PICK szalámik után már a HERZ sonkák is kisebb tálcaméretben és megújult csomagolásban kerülnek a...

Zöld mintaprojektet indít a Toyota

Thaiföld legnagyobb vállalata, és egyben a világ egyik vezető mezőgazdasági feldolgozója és élelmiszergyártója, a mindemellett 12 ezer 7-Eleven áruházat is üzemeltető Charoen Pokphand Group (CP) és a Toyota mintaprojektet indít az országban a karbonsemleges...

Zöld törekvések: nehéz helyzetben vannak a vállalatok

A piaci szereplők számára egyre fontosabbá válik, hogy elérjék a párizsi éghajlatvédelmi egyezmény szerint 2050-re kitűzött nettó nulla kibocsátást. Ennek megfelelően a vállalatok mind gyakrabban kommunikálnak a szénsemlegesség eléréséhez kapcsolódó terveikről, vállalásaikat viszont gyakran...

DATA

Labdarúgó Eb M4 Sport nézettség

Virágzik a sportturizmus, nagyot nőhet a szurkolók száma

Az Európa-szerte eltérő Covid-19 korlátozások ellenére is 60 százalékkal nőhet idén az új és visszatérő szurkolók száma a sporteseményeken az előző évhez képest. A Mastercard Sportgazdasági Indexe szerint egyre többen költenek olyan sportokra, melyeket...

Kisebbségben vannak a környezettudatos cégek

Bár jobban figyelnek a fenntarthatóságra a magyar nagyvállalatok, még mindig masszív kisebbségben vannak a környezettudatos cégek – többek között ez derül ki a K&H Bank felméréséből. A múlt év utolsó negyedében megkérdezett cégek majdnem...

Rekordmennyiségű reklám jelent meg tavaly a tévécsatornákon

2021-ben a teljes népesség naponta átlagosan 4 óra 54 percet töltött a tévékészülékek előtt, amely mindössze 1 perccel volt kevesebb, mint az egy évvel korábbi tévénézési idő – derül ki a Nielsen Közönségmérés adataiból....